เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
วิสัยทัศน์
" องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำ
ทางด้านการศึกษา การกีฬา การท่องเที่ยว การดนตรี และการอาชีพ
เป็นเมืองสะอาด สวยงาม ปราศจากมลพิษ ชีวิตเป็นสุข ปลอดภัย "
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบจ.
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
กระดานสนทนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานบริการประชาชน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ITA
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
รายงานเครื่องจักรกล อบจ.
ข้อมูลพื้นฐาน
ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวกิจกรรมส่วนราชการในสังกัด
กิจกรรมทั้งหมด
ดนตรี
กีฬา
ศิลปะ
อาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รพ.สต.ทั้งหมด
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี