เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถวายเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับวัด ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                       วันที่ 29 เมษายน 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถวายเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 20 เครื่อง ให้กับวัดในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 20 แห่งเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เบื้องต้น โดยมีพระครูโสภณวีรานุวัตร ผศ.ดร. รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ ผจล.วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และเจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 19 รูป เป็นผู้รับมอบ ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี