เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
การประชุมคณะผู้ประสานงานและดำเนินกานด้านสุขภาพ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

                       วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะผู้ประสานงานและดำเนินการด้านสุขภาพ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อนำแนวทางการพัฒนางาน/ภารกิจ ตามตัวชี้วัดและระบบการรายงาน ติดตาม ควบคุม กำกับงาน นำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 9 ยุทธศาสตร์ 62 ตัวชี้วัด 12 ภารกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานด้านสุขภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 174 แห่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี(ชั้นที่ 1)

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี