เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยเหลือระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

                    วันที่ 28 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยจ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พร้อมด้วยนายสุริยะ พิชญปรีชาเดช หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ นำรถดับเพลิงและไฟส่งสว่างช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้กองไม้ ซึ่งเป็นเศษไม้เฟอร์นิเจอร์เก่าจำนวนมาก บริเวณด้านหลังโรงงานรีไซเคิล อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี