เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

                    วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 โดยมีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของตนเองและเป็นแกนนำให้ความรู้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในการให้บริการสาธารณะ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากอำเภอบางปลาม้า และอำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 100 คน

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี