เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization

เกียวกับ อบจ.

ประวัติ อบจ    
ข้อมูลพื้นฐาน    
อำนาจหน้าที่    
โครงสร้างองค์กร     
       ฝ่ายบริหาร
       ฝ่ายข้าราชการ
       ฝ่ายนิติบัญัติ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประวัตินายก
รายการ อบจ.สัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม    
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง (รพสต.)
รายงานผู้ใช้บริการกล้อง CCTV
ข้อมูลการเลือกตั้ง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผลงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
VDO Present

 

เอกสาร/รายงาน    
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
หนังสือสั่งการ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ข้อบัญญัติ อบจ.
รายงานรายรับรายจ่าย อบจ.สุพรรณบุรี
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบสืบค้นข้อมูล ประกาศ ก.จ.จ. สุพรรณบุรี (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)
Document
คลินิกเซ็นเตอร์

 

ติดต่อเรา

ติดต่อ

 

footer

จองห้องประชุม

ระบบติดตามยานพาหนะ

ITA

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    

facebook

line

webmail

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี