เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization

นโยบายเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Website Policy of Suphanburi Provincial Administrative Organization

 

๑. วัตถุประสงค์

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำเว็บไซต์ www.suphan.go.th ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่ผู้ใช้บริการ และประชาชนรวมถึง การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ       จึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

๒. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

๒.๑ ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล, ข้อความลายลักษณ์อักษร, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, ดนตรี, ไฟล์เสียง, หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่ง   ของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

๒.๒ เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ใช้บริการรจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

๒.๓ ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

๒.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของ   ทางราชการอย่างเกี่ยวข้อง

๒.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อาจหยุดให้บริการเว็บไซต์ www.suphan.go.th เป็น   การชั่วคราวหรือถาวรหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าว    ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๒.๖ การหยุดหรือการยกเลิกบริการตาม ข้อ ๒.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

๒.๗ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หยุดให้บริการเว็บไซต์ www.suphan.go.th เป็นการถาวรหรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ    ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๓. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

๓.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่เว็บไซต์ www.suphan.go.th อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียน    ใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

๓.๒ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๓.๓ ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นรวมถึงวิธีการอัตโนมัติ  (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

๓.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซต์ www.suphan.go.th รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

๓.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอกทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

๓.๖ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

๓.๗ ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในความเสียหายอันเกิดจากจากการละเมิดข้อกำหนด

๔. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

๔.๑ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง  ความน่าเชื่อถือ  ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์นั้นๆ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวที่มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๔.๒ กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากองค์การบริหาร-ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี แล้วเท่านั้นและในการให้ความยินยอมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหาร-ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

๕. การปฏิเสธความรับผิด

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน    ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ    ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

๖. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๖.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หรือผู้ให้อนุญาตแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หรือผู้ให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

๖.๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๖.๓ ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้ชื่อทางการ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ โดเมนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๗. กฎหมายที่ใช้บังคับ

๗.๑ การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี