เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 500 หมู่ที่ 5  ถนนสุพรรณบุรี–บางบัวทอง  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3552 5500 หรือ 0 3543 1777

โทรสาร ...(FAX)..0 3552 1899

Email:
saraban-suphan@lgo.mail.go.th

www.facebook.com/suphan.go.th

https://www.facebook.com/prachasamphan.sp


แผนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี