เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
            พ.ต.อ.อภิวัฒน์  ไพฑูรย์ ผกก.สภ.เดิมบางนางบวช เป็นประธานเปิดโครงการหมอและยา  เพื่อชีวิต ครั้งที่ 172 โดยมี นางสมฤดี  จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี, นายเฉลียวเกาะแก้ว,นายเกษมศักดิ์  สุขาทิพยพันธุ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี,นางพจมาลย์  ปริ่มปาน   รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช โดยสมาคมโปคาตี้ 35 ดำเนินการ    จัดกิจกรรมโครงการหมอและยาเพื่อชีวิต  เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต มีการบริการ ด้านการสาธารณสุขด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรมลานเยาวชนต้านยาเสพติด ให้ความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน  
1 2 3 4 5 67 8
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี