เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ติดอันดับ "ความโปร่งใส" คะแนน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สูงอยู่ในระดับ A ของประเทศ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment ( ITA )ในประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวม ๗๖ จังหวัด (ไม่นับกรุงเทพมหานคร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ในระดับ A ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจำนวน ๑๔ แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับ อบจ. 14 แห่ง ที่ได้คะแนนระดับ A ได้แก่ อบจ.สุพรรณบุรี อบจ.กระบี่ อบจ.ฉะเชิงเทรา อบจ.ชุมพร อบจ.เชียงใหม่ อบจ.ตาก อบจ.นครนายก อบจ.นครสวรรค์ อบจ.น่าน อบจ.บึงกาฬ อบจ.ปราจีนบุรี อบจ.ปัตตานี อบจ.ระยอง และ อบจ.อุทัยธานี
1 2 3 4 56 7 8
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี