เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ร่วมประกวด “แต่งเพลงมาร์ช องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี” รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2566 ส่งผลงานได้ทาง E-mail : saraban-suphan@lgo.mail.go.th หรือ Facebook fanpage : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 035-252500 หรือ Facebook fanpage : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ร่วมประกวด “แต่งเพลงมาร์ช องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี”  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2566  ส่งผลงานได้ทาง   
E-mail : saraban-suphan@lgo.mail.go.th หรือ Facebook fanpage : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 035-252500 หรือ Facebook fanpage : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี