เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวด "ร้องเพลงอีแซว” หัวข้อ “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจลดโลกร้อน" ในโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (เพลงอีแซว) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2566

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวด "ร้องเพลงอีแซว” หัวข้อ “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจลดโลกร้อน" ในโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (เพลงอีแซว) ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2566
- รุ่นประถมศึกษา ในวันที่ 30 มิ.ย. 2566
-รุ่นมัธยมศึกษา ในวันที่ 1 ก.ค. 2566
- รอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 รุ่น ในวันที่ 2 ก.ค. 2566
ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี
 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2566 ณ กองการศึกษาฯ อบจ.สุพรรณบุรี สอบถามข้อมูลได้ที่ 035-431770, 035-431768

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี