เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
ประกาศผลการประกวดออกแบบลายเสื้อ Uniform ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศผลการประกวดออกแบบลายเสื้อ Uniform  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

อันดับที่ 1   ได้รับรางวัล 5000 บาท
ได้แก่ นางสาวนางสาวอิชยา  รางแดง 

อันดับที่ 2   ได้รับรางวัล 3000 บาท
ได้แก่ นางสาวกฤตยภรณ์ ศิรินุพงศ์ 

อันดับที่ 3   ได้รับรางวัล 2000 บาท
ได้แก่ นางสาวอังสนา  ฟองวารี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี