เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
​เปิดรับสมัคร​สาวงามที่มีอายุระหว่าง 17 - 25 ปี ร่วมประกวด​ธิดา​ดอนเจดีย์​ ประจำปี​ 2566

                องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สุพรรณบุรี ​เปิดรับสมัคร​สาวงามที่มีอายุระหว่าง 17 - 25 ปี ร่วมประกวด​ธิดา​ดอนเจดีย์​ ประจำปี​ 2566 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ (ในวัน เวลาราชการ)

- ผู้สมัครแสดงตัวจับหมายเลข​ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

- ประกวดรอบตัดสินในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ เวที​กลาง​หน้า​พระบรมราช​า​นุสรณ์​ดอนเจดีย์​ อำเภอ​ดอนเจดีย์​ จังหวัด​สุพรรณบุรี

สอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติม​ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนัก​ปลัด​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ 035-525500, 035-431777

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี