เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 8 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 8 ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2565 – 24 มกราคม 2566 รายละเอียดเอกสารการสมัครสามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง

  1. ปฏิทินการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี "สุพรรณิการ์เกมส์" ปีที่ 8 ประจำปี 2565            https://www.suphan.go.th/customers/content/download/202211167913.pdf

   2. ระเบียบและกติกาการแข่งขันสุพรรณิการ์เกมส์ ปีที่ 8 ประจำปี 2565

   https://www.suphan.go.th/customers/content/download/202211167914.pdf

   3. ระเบียบการแข่งขันสุพรรณิการ์เกมส์ 10 ชนิดกีฬา ปีที่ 8 ประจำปี 2565

    https://www.suphan.go.th/customers/content/download/202211167915.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศูนย์กีฬา) ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 035-431771 หรือผู้ประสานงานทั้ง 10 ชนิดกีฬา

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี