เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
อบจ.สุพรรณบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดพลังงาน ด้วยการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ อบจ.สุพรรณบุรี มาตรการที่1 การประหยัดพลังไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า

             อบจ.สุพรรณบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดพลังงานด้วยการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ อบจ.สุพรรณบุรีมาตรการที่1 การประหยัดพลังไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรีเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี