เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
ผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรม
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เป็นคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 
ผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ปรากฏดังนี้
- กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้แก่
  1) นางพจมาลย์  ปริ่มปาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  2) นายชลอ กลิ่นเสียงดี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภา
- กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้แก่
  1. นายวันชัยร์ ปานพ่วง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
  2. นายศรายุทธ นกใหญ่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี