เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี

                        วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางยุภา อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด และเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายเอกพันธุ์ อำนวยพร ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ และการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการสุขภาพกาย สุขภาพจิต และด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ณ ที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมทั้งนำคณะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างวันที่ 23 -26 เมษายน 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี