เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงดอกไม้และบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณ ฯ พณ ฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย

                        วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07:30 น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงดอกไม้และบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ครบรอบ 8 ปี ฯ พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณที่ท่านมีต่อจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี และประเทศไทย โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฯ ณ อุทยานสัจจะและกตัญญู ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จากนั้นได้ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี