เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
โครงการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรและภาคีเครือข่าย การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

                          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกอบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรและภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายราชรัฐ จันทร์วงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการ ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จัดการอบรม 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 เมษายน 2567 จำนวน 150 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 เมษายน 2567 จำนวน 150 คน
             โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ สอน. มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีการพัฒนาการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน การมอบหมายงาน รู้รัก สามัคคี และทำงานภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี