เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
นายกบุญชู ร่วมสืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ ชาวลาวครั่ง ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

                     วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานงานประเพณียกธงสงกรานต์ ชาวลาวครั่ง ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ และองค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ ดร.อุดม โปร่งฟ้า นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ วัดบ่อกรุตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณียกธงสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม ของชาวลาวครั่ง กิจกรรมภายในงานมีการประดิษฐ์พื้นธง และมีขบวนแห่ อันเป็นการถวายสักการบูชา
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยและชาวลาวครั่ง และเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ ของชาวลาวครั่ง ตำบลบ่อกรุ ให้คงอยู่สืบไป

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี