เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณสุขภายใต้โครงการ Smart รพ.สต.

                    วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสมโภช ทองสุก รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี นายเทพทัพ ธัญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการนำนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณสุขภายใต้โครงการ Smart รพ.สต. ณ รพ.สต.สามัคคีธรรม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็น รพ.สต. นำร่องที่มีการทดลองใช้งานระบบกระเป๋าสุขภาพอัจฉริยะ, อุปกรณ์ IOT ทางการแพทย์, ระบบ Telemedecine และระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อนำมาวิเคราะห์และแสดงผล ซึ่งได้ทดลองใช้งานระบบมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี