เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติพุเตย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567 โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี นายสมโภช ทองสุก รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติพุเตย ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2567 ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมนอนกางเต็นท์ใกล้ชิดธรรมชาติ กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมทำความสะอาดอุทยานแห่งชาติพุเตย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศและเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่อุทยานแห่งชาติพุเตย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี