เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ ร่วมบันทึกเทปรายการวิทยุ "อบจ.สุพรรณบุรี สัมพันธ์"

               นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนายชัยยุทธิ์ พลเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมบันทึกเทปรายการวิทยุ "อบจ.สุพรรณบุรี สัมพันธ์" ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทางสถานีวิทยุ 7 สถานี

- คลื่น FM 99.25 สวท.คนสุพรรณ                   - คลื่น FM 91.50 สวท.คนด่านช้าง

- คลื่น FM 93.50 สวท.ยุทธหัตถีเรดิโอ              - คลื่น FM 90.75 สวท.สมาร์ทเรดิโอลูกทุ่งรวมใจ

- คลื่น FM 88.25 สวท.สุพรรณบุรีลูกทุ่งไทย        - คลื่น FM 91.25 สวท.เสียงคนอู่ทอง

- คลื่น FM 104.75 สวท.บ้านควายเรดิโอ

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี