เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
นายกบุญชู จันทร์สุวรรณ ส่งเสริมกีฬา พัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ

                  วันที่ 15 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "กีฬาสี สี่หมู่บ้าน สี่ตำบล ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2567 และโครงการ "สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ" ประจำปี 2567 อบจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ของคนในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างโดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนางนุชรีย์ เงินเกื้อกูล, นายกิจจา ขำสุวรรณ, นายโกสินทร์ สถาปิตานนท์ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดวังกุลา ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี