เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
พิธีเปิดงานสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2567 และการประกวดเทพีสงกรานต์สุพรรณบุรี

                       วันที่ 13 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชัยยุทธิ์ พลเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2567 "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ณ เวทีกลางบริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร (ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี) อำเภอสุพรรณบุรี จากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดการประกวดเทพีสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2567 มีสาวงามเข้าร่วมประกวด 31 คน ผลการประกวด มีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศเทพีสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2567 ได้แก่หมายเลข 18 นางสาวโซเฟียร์ สทอตต์

ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 1 นางสาวพลอยไพลิน ลิปนเวทยานนท์

ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หมายเลข 21 นางสาวปิยพร สังข์สุวรรณ

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่หมายเลข 13 นางสาวกลมพร ทองพล

ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่หมายเลข 32 นางสาวอรอุมา ขีดสันเทียะ

ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล

- รางวัลชุดไทยงามตา ได้แก่หมายเลข 21 นางสาวปิยพร สังข์สุวรรณ

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล

- รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ได้แก่หมายเลข 1 นางสาวพลอยไพลิน ลิปนเวทยานนท์

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี