เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

                     วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ให้อยู่คู่กับสังคมไทยมีการปฏิบัติสืบทอดกันไปอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียบประเพณีที่มีมาแต่เดิม ภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมถึงจัดให้มีการละเล่นพื้นบ้านชาติพันธ์ุสุพรรณบุรี อาทิ ข้าวหลามตัด การโยนลูกมะก๊อน มอญซ่อนผ้า การรำวง และการละเล่นสาดน้ำ ณ คุ้มขุนแผน (วัดแค) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี