เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
นายกบุญชู จันทร์สุวรรณ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 จัดโดยเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

                     วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายสมคิด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยเทศบาลตำบลจระเข้สามพัน โดยมีนายณรงค์ บุญมี นายกเทศมนตรีจรเข้สามพัน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ผู้สูงอายุ และประชาชนในตำบลจรเข้สามพันอำเภออู่ทอง เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดโพธาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี