เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
นายกบุญชู จันทร์สุวรรณ เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว

                             วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ. 2567 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว โดยมีนายมณเฑียร  นาคทองอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารตำบลศาลาขาว ผู้สูงอายุ และประชาชนในตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และมีการออกหน่วยให้บริการตัดผมฟรีจากสมาคมเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี