เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

                          วันที่ 9 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีฝ่ายนิติบัญญัตินำโดยนายฉัตรชัย  ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองประธานสภา อบจ.สุพรรณ และสมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารนายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (1) นายสมคิด  ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (2) พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการนำโดยนายเธียรินทร์  ปัทมนิรันดร์กุล ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี