เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ในการจัดบริการสาธารณะ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

                     วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น โดยนายณรงค์ ลิ้มจันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น เรื่องการบริหารจัดการระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเพื่อวิเคราะห์การทำงานหรือวางแผนการดำเนินการในอนาคตร่วมกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี