เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

               วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ภูวฤณ ภูริธรจินดา สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี เขตอำเภอสามชุก และนายเทพทัต ธัญญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่หมู่บ้านดงยายเนย หมู่ที่ 6 ถนนคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการโจรกรรมเครื่องมือทางการเกษตรอยู่บ่อยครั้งและยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี