เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
โครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรี สู่เมืองดนตรีโลก กิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุค

                         วันที่ 4 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรี สู่เมืองดนตรีโลก กิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุคโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อสม.ทุกอำเภอและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 1) ผลการประกวด มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รพ.สต. ไผ่ขวาง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รพ.สต.มะขามล้ม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รพ.สต.บ้านหัวเขา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ รพ.สต.หนองโอ่ง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ รพ.สต.ท่าระหัด

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี