เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี

            วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ประเสริฐ สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ., นางยุภา อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมโดยมีนายอเนก ภู่พันธ์เจริญสุข ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ รวมทั้งการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวจากฐานรากอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี