เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการและพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

                  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการและพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายกเทศมนตรี, นายก อบต. ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ., ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี