เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2567

                      วันที่ 31 มี.ค. 2567 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานถวายพานพุ่ม ดอกไม้ เครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานรัฐพิธีดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 4 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 12 ราย

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี