เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 4 ประจำปี 2567

                    วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 4 ประจำปี 2567 โดยมีนายประเสริฐ สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, คณะกรรมการเยาวชนเงินล้าน, ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี ครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีเปิดฯโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านการเล่นกีฬาบาสเกตบอลให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาและยกระดับการเล่นกีฬาบาสเกตบอลให้เป็นที่นิยม และสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเพื่อก้าวสู่กีฬาอาชีพต่อไป โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่30 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี