เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

                     วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ให้นายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำโดยนายเชาวลิต ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบจ. พิษณุโลก เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ"การบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 1) และเยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน D 1669
เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิควิชาการในด้านต่างๆไปใช้ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี