เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
ทำบุญวันคล้ายวันเกิดนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี

                 วันที่ 29 มีนาคม 2567 "ครอบครัว จันทร์สุวรรณ" ได้จัดงานทำบุญถวายพระเพลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมทำบุญและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับท่านนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ ณ วัดมะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี