เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

                  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ให้นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นำคณะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสมาชิกสภา อบจ. สุโขทัย เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ"การบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน"ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 1) และเยี่ยมชมห้อง Conferance Room เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิควิชาการในด้านต่างๆไปใช้ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยต่อไป

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี