เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ประจำปี 2567

                         วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ประจำปี 2567โดยมีนายประเสริฐ  สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี นายกิตติพงษ์  ขจีรัตน์วัฒนา สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี นายชนาภัทร  เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะกรรมการสมาคมเยาวชนเงินล้านจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ประสานงาน 10 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ซึ่งมีกีฬาที่จะแข่งขันได้แก่ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ และวอลเลย์บอล ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี