เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

                     วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ให้นายประเสริฐ สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยจ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ., ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นำโดยนายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นำคณะ เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ"การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการรับแจ้งเหตุในเป็นระบบดิจิทัล" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 1) และเยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน D1669 เพื่อให้เกิดการบูรณาด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต่อไป

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี