เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทาง การขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

                     วันที่ 28 มี.ค. 67  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนสุพรรณบุรี ร่วมเปิดกิจกรรม Thailand Creative Cities Network (TCCN 2024) โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน และมี น.อ. อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ มหาชน) นายสมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดง “เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ” ชุดที่ 1 และรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“การขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย สู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก” การเสวนาหัวข้อ การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่ออนาคตอย่างเท่าเทียม”โดยผู้แทนสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย ทั้งจากจังหวัดกรุงเทพฯ เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย ภูเก็ต เพชรบุรีและสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี