เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์

            วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ให้นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายพลศักดิ์ กรณ์ทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้นำชุมชน จำนวน 180 คน เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ"การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี