เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี

                      วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายจตุพร อุ่นวิจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายชวลิต ทับทิมทอง ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางปลาม้า,นางยุภา อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบจ.,คณะชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางปลาม้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ การดำรงชีวิตทั้งในด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการฝึกอาชีพ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า และจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี