เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2567

                วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยมีนายประเสริฐ สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชี้แจงการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม 2567 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 1) ในช่วงเช้านายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายชัยรัตน์ มีสมหวัง  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ณ หน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี