เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี บันทึกเทปรายการวิทยุ "อบจ.สุพรรณบุรี สัมพันธ์"

                     นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชัยยุทธิ์  พลเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมพูดคุยในรายการ "อบจ.สุพรรณบุรี สัมพันธ์" หัวข้อกิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน To be number one idol แขกรับเชิญ

1. น.ส.นริศรา สังฆมณี นักวิชาการศึกษา

2.นายยศวัฒน์ สิทธิหิรัญรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

3. น้องซันวา นายพบธรรม ทรัพย์สุพรรณ จาก รร. สงวนหญิง

โดยมี จ.อ.หญิง สาวรีย์ วังกุ่ม นักประชาสัมพันธ์ และนายนันทวัฒน์  เปาอินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการรับฟังทางสถานีวิทยุ 7 สถานี วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 - 9.00 น. คลื่น FM 88.25, คลื่น FM 89.25, คลื่น FM 90.50, คลื่น FM 91.50, คลื่น FM 99.25, คลื่น FM 101.75,คลื่น FM 103.25

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี