เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสามชุก

                   วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายเมธี สรรพคุณานนท์, ว่าที่ ร.ต. ภูวฤณ ภูริธรจินดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เขตอำเภอสามชุก และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ เครื่องฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 999,500 บาท ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ให้แก่โรงพยาบาลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พญ. พัชราภรณ์ วิริยเวชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามชุก เป็นผู้รับมอบ

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี