เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙
1 2 3 4 5 67
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี