เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
× - เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑มีนาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
× - เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
× - เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
1 2 3 45 6 7
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี